правилата за продажба на билети

  1. ”Метро Плюс“ ООД извършва превози на пътника и личния му багаж в обем един куфар и една пътна чанта.
  2. ”Метро Плюс“ ООД не носи отговорност за паспортни и митнически неуредици, както и за застраховка ”ЖИВОТ” на пътника.
  3. Билетът за пътуване може да бъде върнат като пътникът заплаща 10% от стойността, ако има 3 дни до датата/часът на тръгване и 50% от стойността, ако до датата/часът на тръгване остават повече от 24 часа. За срок по-малък от 24 часа пътникът губи правото си за пътуване на тази дата и не му се възстановява сумата.
  4. За закъснение по обективни причини от графика на пътуването ”Метро Плюс“ ООД не носи отговорност.
  5. При неосъществяване на пътуването по вина на ”Метро Плюс“ ООД, същата възстановява само стойността на неосъществената част от пътуването.
  6. С настоящия билет превозвачът сключва договор за превоз на пътници, като поема своите отговорности съгласно чл. 42 до чл. 48 от Закона за автомобилните превози (обн. ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г, изм. и доп. бр. 11 от 31.01.2002 г)
  7. „Метро Плюс“ ООД не допуска превоз на пътници във видимо нетрезво състояние и под влияние на упойващи вещества, както и на лица с поведение застрашаващо живота или здравето на останалите пътници, както и на екипажа. Преценката за състоянието на пътника се извършва от водача на автобуса, който е и отговорник за превоза. При установяване на гореизложеното водачът може да откаже превоз на пътника и качването на борда на превозното средство.
  8. Всеки пътник е длъжен да представи билета си при качване в автобуса.
  9. Рекламации са валидни само в писмена форма, отправени в срок до 1 месец от датата на пътуване, заедно с копие от билета и/или багажна разписка. Без предоставяне на горепосочените документи рекламации или оплаквания не се разглеждат.