КАРИЕРАУсловия на Превозвача


„Метро Тур България” ЕООД притежава лиценз № 10888 за международен превоз на пътници с автобус и пътнически автобусни превози. Фирмата  публикува на сайта информация за предлаганите от нея услуги и предоставя информацията и услугата автобусен превоз на пътници чрез сайта.


1. Връщане и презаверяване на билет


Отказ от пътуване - За отказ от пътуване се счита връщането на билета, без да е ползван въобще и преди датата на пътуване. В този случай Превозвачът възстановява следните суми на пътника:


• При отказ направен до 72 часа преди датата на пътуване – 100 % от стойността на билета;


• При отказ направен по-малко от 24 часа преди датата и часа на пътуване - суми не се възстановяват.


• В срок до 24 часа преди датата и часа на пътуване е възможно билетът да бъде презаверен за следваща дата при наличие на свободни места.


При отказ от пътуване, направен само за втората посока на двупосочен билет, не се възстановяват суми.

Всеки пътник има право на една презаверка. Презаверен билет не може да бъде анулиран, ако не бъде използван и не се възстановяват суми на Клиента.


ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА БИЛЕТ НЕ СЕ ЗАПЛАЩА!


2.Политика при неявяване


За неявяване се счита както физическото отсъствие на пътника, така и пристигането му след тръгването на автобуса, в тези случаи Превозвачът не възстановява суми и не презаверява билети.

 

3. Вътрешни правила.

·       Пътниците се допускат на борда на автобусите, само след представяне на валиден билет за пътуване, издаден от Превозвача или негов контрагент по предвидените в тези общи условия и закона начини и описаните документи.

·       Всеки пътник по време на пътуването е длъжен да носи със себе си валиден документ за самоличност - паспорт и/или лична карта, както и при необходимост наличието на: валидна виза за държавата, до която лицето пътува; валидни транзитни визи за държавите през които преминава; валидна виза за шенгенска зона.

 

·       Всички пътници са задължени да използват предпазните колани в автобусите по време на пътуване, в рамките на нормативните разпоредби. Всеки пътник носи лична отговорност за поставяне на предпазния колан. По време на движение пътниците нямат правото да разговарят с водача на автобуса и да го разсейват, с изключение на случаите налагащи намесата на водача с цел безопасността, опазване живота, здравето на останалите пътници и/или персонала на Превозвача.

·       По време на движение ставането от седалката и придвижването по пътеката между седалките е нежелателно, с оглед безопасността на Пътниците, с оглед възможността от настъпване на непредвидено обстоятелство по време на движение, което да доведе до застрашаване и/или увреждане на здравето и живота на Пътниците.

·       На пътниците е забранено преграждането или блокирането с ръчен багаж или по друг начин на пътеката между седалките.

·       Пушенето включително на електронни цигари в автобусите е забранено.

·       Абсолютно е забранено внасянето и консумацията на храни, алкохолни и безалкохолни напитки в пътническия салон на автобусите.

 

·       Пътниците носят имуществена отговорност за причинени вреди на автобуса, в който пътуват, независимо дали се касае за виновно или непредпазливо деяние.

 

·       В случай на възникнала аварийна ситуация Пътниците са задължени да следват стриктно указанията на водача или персонала в автобуса, с цел запазване живота и здравето им.

 

·       Предварително обявената информация за времето на пътуване и часовете на пристигане е приблизителна, с оглед пътна обстановка, задръствания, забавяне обработка на пътници на гранични пунктове, лоши атмосферни условия, транспортни произшествия, технически аварии и други фактори, които не са под контрол на Превозвача. Часът на пристигане може да бъде променен от Превозвача в случай на закъснение поради настъпване на обстоятелства и причини независещи от Превозвача /форсмажорни обстоятелства/.

3.  Багаж

·       Преносът на  багаж е ограничен според Условията на Превозвача, ако условията са нарушени превозвачът може да откаже превоза на багаж или постави допълнителни условия.


Колко багаж включва билетът:


Билетът Ви дава възможност за определено количество багаж, съответно:


• един ръчен багаж в салона на автобуса до 5 кг и с размери 55 см х 40 см х 23 см;


• един куфар в багажното отделение до 30 кг и с размери 100 см х 60 см х 30 см.

 

·       Превозвачът  не носи отговорност за загубен, откраднат или увреден багаж преди да бъде прието от водача в автобуса  и след предаване на багажите при пристигане на съответната спирка. По отношение на обезщетенията за повреден, унищожен, изгубен багаж, докато същият е бил отговорност на Превозвача се прилагат разпоредбите за определяне на обезщетения съгласно Закона за автомобилните превози, Регламент (ЕО) 181/2011 от 16.02.2011г. на Европейския парламент и на Съвета и приложимото гражданско законодателство в Р. България.

Превозвачът  не носи отговорност за ръчния багаж на Пътника, опазването и съхранението, на който е изключителна грижа и задължение на Пътника.


4. Допълнителни условия :

 

·       Всеки Пътник закупил билет, е застрахован в рамките на пътуването със задължителна застраховка “Злополука на пътниците в обществения транспорт”, която покрива рисковете трайно намалена работоспособност и смърт. При желание за по-голяма стойност на застрахователно обезщетение и покритие на други застрахователни рискове, Пътникът може да сключи лично отделен застрахователен договор по свой избор.

·       Превозвачът не носи отговорност за паспортни, визови и митнически и други евентуални неуредици на пътниците, които са изцяло тяхна отговорност на пътниците. В случай на налагане на глоба или имуществена санкция на такъв пътник от контролните органи във връзка с посоченото в предходното изречение и/или сигурността по време на пътуването, глобата се заплаща от нарушителя и не отговорност на Превозвача.

·       Метро Тур България“ ЕООД не допуска превоз на пътници във видимо нетрезво състояние и под влияние на упойващи вещества, както и на лица с поведение застрашаващо живота или здравето на останалите пътници, както и на екипажа. Преценката за състоянието на пътника се извършва от водача на автобуса, който е и отговорен за превоза. При установяване на гореизложеното водачът може да откаже превоз на пътника и качването на борда на превозното средство;

 

·       Не се допуска превозването на животни и домашни любимци  в помещението на автобуса за пътници. Това е допустимо  единствено в багажното отделение, в специален контейнер по преценка на персонала. Кучетата-придружители на хора с увреждания и кучета-водачи на незрящи лица се превозват безплатно при представяне на валиден документ, доказващ тежко увреждане или равностойно удостоверение. Тези животни трябва да носят намордник, ако водачът или някой от пътниците поиска това.

·       Рекламации са валидни само в писмена форма, отправени в срок до 1 месец от датата на пътуване, заедно с копие от билета и/или багажна разписка. Без предоставяне на горепосочените документи рекламации или оплаквания не се разглеждат.    

·       За всички останали случаи, които не са изрично описани в настоящите общи условия се прилагат разпоредбите на Закон за автомобилните превози, НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Регламент (ЕО) 181/2011 от 16.02.2011г. на Европейския парламент и приложимите разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

·       Със закупуването на всеки билет, Пътникът се съгласява личните му данни да бъдат обработвани съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.